مرحله نیمه نهایی مسابقات قرآن کریم مشکات برگزار خواهد شد.