آئین نامه

تذکر آئین نامه - شماره (1)

نفرات برتر مسابقات کشوری سال 1400 که نمیتوانند در همان رشته در سال 1401 شرکت نمایند

توضیحات رشته حفظ قرآن کریم

آزمون رشته حفظ از ده جزء اول، بیست جزء اول و کل قرآن کریم  در چهار  رده سنی زیر 16 سال پسران و دختران و بالای 16 ...

جدول زمان بندی مسابقات قرآن کریم مشکات 1401

جدول زمانبندی مسابقات قرآنی مشکات سال 1401 بشرح ذیل است.

توضیحات رشته قرائت تقلیدی

آزمون رشته قرائت تقلیدی ویژه برادران در دو رده سنی زیر 16 سال پسران و بالای 16 سال آقایان برگزار می شود.

توضیحات رشته ترتیل قرآن کریم

 آزمون رشته ترتیل در چهار رده سنی پسران و دختران زیر 16 سال و آقایان و خانمهای بالای 16 سال برگزار می شود

توضیحات رشته اذان

 آزمون رشته اذان ویژه برادران در دو رده سنی زیر 16 سال پسران و بالای 16 سال آقایان برگزار می شود.

آئین نامه برگزاری مسابقات قرآنی مشکات سال 1401

آئین نامه برگزاری چهارمین دوره سراسری و دومین دوره بین المللی  مسابقات قرآن کریم مشکات