عبدالله علی از مصر در گفتگو با دبیرخانه مشکات: برگزاری بدون عیب و نقص و عدالت در داوری دو ویژگی مهم