مسابقه پیش بینی زمان نابودی رژیم اشغالگر قدس برگزار می شود