بیانیه جامعه قرآنی کشور در ابراز انزجار از اهانت جنون آمیز به ساحت قرآن