اختتامیه چهارمین دوره مسابقات سراسری و دومین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم مشکات برگزار شد