زکریا ابوالعقل از بلژیک نفر سوم رشته حفظ: سطح بالای مسابقات و تعداد متسابقین دو ویژگی مهم مسابقه